Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Svitávka
Vyvolávací cena: 700 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Výrobna

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1928/16

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!!! Komerční objekt, Mohelnice

Termín dražby: 7.8.2018

Čas dražby: 14:00

Vyvolávací cena: 953 333

Odhadní cena: 1 430 000

Dražební jistota: 300 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

zapsané na listu vlastnictví č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Mohelnice, kat. území Mohelnice, a to:

-Pozemek parc. č. 2882/6 o výměře 501 m², orná půda

-Pozemek parc. č. 2879/2 o výměře 114 m2, ostatní plocha

-Pozemek parc. č. 2878 o výměře 2887 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Mohelnice, č.p. 200, výroba

-Pozemek parc. č. 2978/71 o výměře 139 m2, orná půda

-Pozemek parc. č. 2978/62 o výměře 29 m2, ostatní plocha

-Pozemek parc. č. 2978/63 o výměře 130 m2, ostatní plocha

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: bylo zjištěno nemovité příslušenství, a to přístřešek před domem, betonové jezírko a oplocení napozemku p.č. 2878.