Dražby nemovitostí

ODROČENO!! NEDRAŽÍ SE!! Pozemek o velikosti 984 m2, Rapotín
Vyvolávací cena: 499 600 Kč

Dražby movitých věcí

kola na BMW X 5 19' vč. pneumatik
Vyvolávací cena: 6 900 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Moravskoslezský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1387/17

Rodinný dům, Hladké Životice

Termín dražby: 10.5.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 1 066 667

Odhadní cena: 1 600 000

Dražební jistota: 300 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

zapsané na listu vlastnictví č. 289 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín,pro obec Hladké Životice, kat. území Hladké Životice, a to:

-Pozemek parc. č. 230 o výměře 221 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Hladké Životice, č.p. 264,bydlení

-Pozemek parc. č. 231 o výměře 1644 m2, zahrada

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

venkovní úpravy, které zahrnují – přípojky IS (elektro, vodovod), jímka, oplocení betonovým plotem s pojezdovou bránou, z drátěného pletiva, psí kotec, zapuštěný nekrytý bazén.

 

Nemovité věci, pozemky s rodinným domem č. p. 264, se nachází v zastavěném území obce Hladké Životice, při místní komunikaci ul. Fulnecká. Předmětem ocenění je samostatně stojící stavba rodinného domu č. p. 264 obdélníkového půdorysu, zasazená v rovinném terénu. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu, s dvěma nadzemními podlažím pod valbovou střechou. Objekt obsahuje 1-2 byty, je napojen na obecní vodovod, plyn, vedení NN, odpady svedeny do jímky, vytápění ústřední. Parkování na vlastním pozemku. K datu ocenění je objekt obydlen vlastníkem s rodinou. Rodinný dům č. p. 264 na pozemku parc. č. 230. Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům, částečně podsklepen, s dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou s neupraveným půdním prostorem. Dle údajů z CUZK je objekt napojen na obecní vodovod, plyn, vedení NN, odpady svedeny do jímky. V domě je pravděpodobně situován 1 byt, nelze vyloučit i dvojgenerační provedení.