Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Prušánky, podíl 1/2
Vyvolávací cena: 430 667 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Olomoucký kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 339/17

Rodinný dům, Petrovice u Skorošic

Termín dražby: 24.4.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 286 667

Odhadní cena: 430 000

Dražební jistota: 70 000

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti:

- stavební parcela p.č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 913 m², jejíž součástí je stavba: Petrovice, č.p. 238, rod.dům, a to vše zapsané na LV 164, pro katastrální území 74821 Petrovice u Skorošic, obec 553484 Skorošice, okres Jeseník, vedené u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Venkovní úpravy – IS (vodovodní přípojka, elektro), žumpa, oplocení pozemku z uliční strany drátěným pletivem.

Vedlejší stavby – stodoly na pozemku parc. č. st. 12. Jedná se o stavby půdorysu 5*8,2 m a 6*11 m, na kamenných základech, kamenné či smíšené konstrukce se sedlovou střechou a krytinou z plechu a eternitu. Předmětem ocenění je samostatně stojící stavba rodinného domu č. p. 238 cca obdélníkového půdorysu, zasazená v rovinném terénu. Jedná se o nepodsklepenou stavbu, s jedním nadzemním podlažím, a částečným podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt obsahuje 3 byty, je napojen na obecní vodovod, vedení NN, odpady svedeny do žumpy, vytápění lokální na tuhá paliva. Parkování na vlastním pozemku. K datu ocenění je obydlen byt 3+1, ostatní prostory jsou dlouhodobě neužívány. Objekt je užíván cizí osobou bez nájemního vztahu. Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. st. 12, nezastavěná část pozemku je užívána jako dvůr a zahrada.

Rodinný dům č. p. 238 na pozemku parc. č. st. 12

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, původně částečně podsklepen, v současnosti sklepy zasypané. Objekt je přízemní s částečným podkrovím. V 1. NP je z centrální chodby vlevo od pohledu z ulice byt 3+1, vpravo byt 4+1 s garáží přístupnou vraty z ulice, v podkroví byt 5+1. Dle podaných informací jsou byty 4+1a 5+1 vybydleny, bez vybavení, rozvody instalací demontovány nebo nefunkční.