Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Březová nad Svitavou
Vyvolávací cena: 700 000 Kč

Dražby movitých věcí

Pec vypalovací (vytvrzovací) DATEL, typ KVPP 16G4
Vyvolávací cena: 139 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 2458/14

Rodinný dům, Strachotín, podíl 1/2

Termín dražby: 8.8.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 960 000

Odhadní cena: 1 440 000

Dražební jistota: 250 000

Foto GALERIE

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:

- parc.č. St. 461 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 98 m2, jehož součástí je stavba č.p. 294, bydlení

- parc.č. 835/3 ostatní plocha o výměře 362 m2

To je zapsáno na LV 838, kat.území Strachotín, obec Strachotín, okres Břeclav.

 

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 294. Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt s obytným podkrovím. Objekt má sedlovou střechu s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z PZ plechu. Obvodové zdivo je z pálených cihel. Průčelní zdi jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic. Vnější omítky jsou ze škrábaného březolitu. Sokl je obložen kabřincem. Překlady ve zdivu nad dveřními a okenními otvory jsou monolitické z armovaného betonu a nad okny převážně ve spojení s železobetonovými věnci. Stropy nad suterénem a přízemí jsou hurdiskové do válcovaných profilů I na patky. Strop nad podkrovím je součástí hambalkové konstrukce. Konstrukce schodiště je provedena z monolitického betonu. Střecha tohoto domku je sedlová pod sklonem 45°. Střešní krytina „Holland“ je provedena na latě přibité na krokve hambalkového krovu. Lze předpokládat, že je nemovitost připojena na veškeré IS. Tuto informaci však nebylo možné zcela ověřit. Přístup k objektu je přímo ze zpevněné veřejné komunikace na ul. U Rybníka. Stavebně technický stav je dle venkovní vizuální prohlídky hodnocen jako dobrý. Na pozemku p.č. 835/3 se nachází část stavby mateřské školy ve vlastnictví Obce Strachotín.

Obhlídku není možné objednat.