Dražby nemovitostí

INSOLVENCE!! NEDRAŽÍ SE!! Byt 3+1, Mšeno nad Nisou, 77m2
Vyvolávací cena: 1 593 333 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 450/19

Pozemek o velikosti 30262 m2, Oudoleň

Termín dražby: 24.11.2020

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 400 000

Odhadní cena: 600 000

Dražební jistota: 100 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

-parc.č. 554 orná půda o výměře 13782 m2

-parc.č. 609/1 orná půda o výměře 16480 m2

To vše zapsané na listu vlastnictví č. 232 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Oudoleň, kat. území Oudoleň.

Předmětem ocenění je soubor pozemků na LV 232 vedené jako orná půda. Dle územního plánu jsou pozemky zařazeny jako plocha zemědělsky obhospodařované půdy. Vzhledem k účelu odhadu byla pro stanovení ceny obvyklé použita metoda porovnávací.