Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Často kladené dotazy povinných:

1) Pohledávku, pro kterou je vedena exekuce, jsem již (zčásti) uhradil, a to ještě před zahájením exekučního řízení, tj. před podáním návrhu na nařízení exekuce, což jsem schopen doložit – co mám dělat?

Odpověď: Pokud jste celou pohledávku uhradil oprávněnému ještě před zahájením exekučního řízení, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce; pokud namítáte, že pohledávka byla uhrazena částečně, podejte u exekutora návrh na částečné zastavení exekuce (předtím si však ověřte, zda tato částečná úhrada již není zohledněna v samotném návrhu oprávněného na nařízení exekuce); k návrhu na (částečné) zastavení exekuce je potřeba doložit důkazy prokazující (částečnou) úhradu pohledávky.

 

2) Dostal jsem se do přechodné tíživé životní situace, ve které nejsem schopen hradit pohledávku vymáhanou exekutorem – co mohu dělat?

Odpověď: Povinný může u exekutora podat návrh na odklad exekuce, a to za těchto stanovených podmínek: povinný se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen; návrh na odklad musí být řádně odůvodněn a musí být přiloženy důkazy prokazující tvrzení obsažená v návrhu.

 

3) Podal jsem návrh na zastavení exekuce – může exekutor dál provádět exekuci, dokud nebude rozhodnuto o mém návrhu?

Odpověď: V případě, že povinný podá  návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce povinnému, nelze exekuci provádět do okamžiku pravomocného rozhodnutí o tomto návrh; podá-li povinný návrh na zastavení exekuce po této lhůtě a není-li exekuce odložena, může; pokud však povinný u exekutora složí jistotu ve výši vymáhané částky asoučasně navrhne u exekutora odklad exekuce, pak exekutor odloží provedení exekuce do doby rozhodnutí o návrhu povinného na zastavení exekuce a současně rozhodne, že povinný není vázán zákazy nakládání se svým majetkem, tj. může se svým majetkem disponovat.

 

4) Byl mi doručen exekuční příkaz prodejem nemovitosti – mého rodinného domu, který má hodnotu 1 mil. Kč, přitom vymáhaná pohledávka je pouze 30 tis. Kč – je to zákonné?

Odpověď: V exekučním řízení lze zajistit majetek nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané částky. Exekutor však v úvodu exekučního řízení při zajišťování majetku nezná např.  jaká bude částka na peněžního účtu v době, kdy bude provedena jeho blokace (zda bude bezpečně postačovat), stejně tak nezná stav a hodnotu nemovitosti (dle výpisu z Katastru nemovitostí tuto nezjistí), apod., proto doporučujeme povinnému, aby exekutorovi označil svůj majetek, který zjevně a nepochybně postačuje k úhradě vymáhané částky.

Exekuční příkaz prodejem nemovitosti slouží tedy předně k zajištění majetku pro případ, že by v exekučním řízení nebyl nalezen jiný, svou hodnotou přiměřenější majetek; judikatura Nejvyššího soudu ČR uvádí, že v případě, že jiným způsobem exekuce nelze pohledávku oprávněného vůbec nebo v přiměřené době uspokojit, není zvolený způsob exekuce nevhodný, i když cena předmětu, z něhož má být oprávněný uspokojen, značně přesahuje výši vymáhané pohledávky; pokud tedy povinný namítá nepoměr výše pohledávky k postižené nemovitosti, pak je na povinném, aby prokázal, že lze úspěšně postihnout jiný majetek povinného vhodnějším způsobem. Avšak není-li k dispozici jiný způsob exekuce, je nutno mít za vhodný i ten způsob, kdy rozdíl mezi výši vymáhané pohledávky a cenou předmětu exekuce, z nějž má být uspokojena, je zřetelný, resp. značný. Povinný navíc samozřejmě může kdykoliv uhradit pohledávku spolu s náklady exekuce a odvrátit tak prodej své nemovitosti.

 

5) Vrátil jsem se domů a zjistil, že vykonavatel exekutora v době mé nepřítomnosti vstoupil do mého bytu, provedl soupis movitých věcí a následně vyměnil zámek od vstupních dveří. Je takový postup možný?

Odpověď: Ano, tento postup je správný, vykonavatel exekutora si může zjednat do bytu / místa podnikání nebo jiné místnosti povinného přístup, popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít, a to i v nepřítomnosti povinného; výměna zámku je pak provedena z důvodu, aby bylo možné byt (místnost) opět uzamknout.

 

6) Nečekaně u mě doma zazvonil vykonavatel, předal mi vyrozumění o zahájení exekuce, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti a exekuční příkaz a začal provádět soupis movitých věcí – jak je možné, že jsem nebyl dopředu informován?

Odpověď: Postup je v pořádku; v případě exekuce prodejem movitých věcí se exekuční příkaz doručuje povinnému až při samotném provádění výkonu; není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu exekuční příkaz následně (např. poštou).

 

7) Vlastním nemovitost, která je postižena exekučním příkazem. Chtěl bych nemovitost prodat a z kupní ceny uhradit pohledávku oprávněného – je takový prodej možný?

Odpověď: Povinný v zásadě nesmí v průběhu exekučního řízení nakládat se svým majetkem (prodávat, darovat, apod.); avšak za splnění následujících podmínek se povinný může aktivně postarat o zpeněžení svého majetku: exekutor, oprávněný a všichni přihlášení věřitelé udělí písemný souhlas se zpeněžením majetku (jednotlivé majetkové hodnoty), dále tento majetek není postižen další exekucí (výkonem rozhodnutí), prodej bude uskutečněn nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a kupní cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.

 

8) Exekutor vydal exekuční příkaz přikázáním pohledávky z mého peněžního účtu, na účtu je tak zablokovaná celá vymáhaná částka, proč exekutor neukončí exekuci, abych mohl začít nakládat se svým majetkem?

Odpověď: Částku ze zablokovaného účtu může banka zaslat na účet exekutora až po právní moci exekučního příkazu, jakmile exekutor doručí bance vyrozumění o nabytí právní moci; pokud je však např. podán návrh na zastavení exekuce a o tomto nebylo doposud rozhodnuto, avšak na zablokovaném účtu povinného je opravdu celá vymáhaná částka a další zajištění majetku povinného je nadbytečné, může povinný navrhnout exekutorovi zrušení zákazu nakládání s majetkem, který v návrhu označí, pokud současně povinný doloží, že zbývající majetek zjevně a nepochybně postačujek uhrazení vymáhané částky.

 

9) Přišla mi od Vás výzva a exekuční příkazy, ale nevím, za co ta exekuce je, všechno jsem vždycky platil.

Odpověď: Soudní exekutor exekuci provádí na základě jeho pověření soudem. Spolu s výzvou byla povinnému doručena kopie exekučního titulu. To je vše,co je soudnímu exekutorovi známo o původu pohledávky, pro bližší informace je nutné obrátit se na toho, kdo exekuční titul vydal (soud, rozhodce, zdravotní pojišťovna atd.).

10) Chci exekuci jednorázově uhradit, jaká je konečná výše pohledávky a kam mám částku poslat?

Odpověď: V případě, že byla povinnému doručena výzva ke splnění vymáhané povinnosti a ode dne jejího doručení neuběhlo méně než 30 dnů, je aktuální částka uvedená ve výzvě. V případě, že uběhlo více než 30 dnů od doručení výzvy dlužníkovi, ověřte si výši dlužné částky na telefonním čísle: + 420 530 513 513.

11) Chci si uzavřít splátkový kalendář.

Odpověď: Na těchto webových stránkách vyplňte formulář: žádost o uzavření SK nebo si jej sjednejte na telefonní lince: +420 530 513 513.

12) Chci, abyste mi poštu doručovali jinam, na TP se nezdržuji.

Odpověď: Jestliže je už proti povinnému vedeno exekuční řízení a nezdržuje se na adrese trvalého bydliště, může písemně poštou (nikoliv e-mailem bez elektronického podpisu) požádat soudního exekutora o doručování písemností na jinou sdělenou doručovací adresu. Další možností je bezplatné zřízení datové schránky. V žádosti je nutné uvést spisovou značku exekuce, existující novou doručovací adresu, vyjádřit vůli doručovat písemnosti na tuto novou adresu, náležitě identifikovat osobu žadatele (povinného) a podepsat ji.

13) Exekuci jsem uhradil, ale pořád mám zablokovaný katastr.

Odpověď: Pro odblokaci nemovitostí vyžaduje katastr usnesení o zrušení exekučních příkazů v právní moci. Jakmile toto usnesení nabude právní moci, je automaticky na katastr zasláno. Katastr má ze zákona pro výmaz exekučních příkazů lhůtu 30 dnů.

14) Exekuci jsem uhradil a přišel mi příkaz k úhradě nákladů exekuce. To znamená, že mám ještě něco platit?

Odpověď: Příkaz k úhradě nákladů exekuce je posledním dokumentem, který je dlužníkovi zaslán po uhrazení celé pohledávky. Přestože je označen jako „příkaz“,v bodě III. příkazu je uvedeno, že dlužník vyčíslené náklady již uhradil v rámci vymožené pohledávky. Jedná se tedy o konečné vyčíslení nákladů exekuce a oprávněného ze zákona. Jakmile nabude po osmi dnech právní moci, celá exekuce bude zcela ukončena.

15) Chci potvrzení o skončení exekuce, proč mi nepřišlo poštou?

Odpověď: Oznámení o skončení exekuce soudní exekutor ze zákona nezasílá povinnému automaticky, pouze na jeho žádost. Oznámení o skončení exekuce zašleme povinnému po právní moci konečného příkazu k úhradě nákladů exekuce.

16) Exekuci jsem přeplatil.

Odpověď: Jestliže vznikne po vymožení exekuce přeplatek, soudní exekutor vyzve povinného ke sdělení čísla účtu, kam si povinný bude přát přeplatek vrátit. Jestliže si je vědom, že vznikl přeplatek, může pro urychlení navrácení přeplatku poslat soudnímu exekutorovi rovnou písemně číslo účtu, na který si přeplatek přejete vrátit. Žádost prostým e-mailem nestačí. Sdělit č.ú. je třeba poštou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

17) Kdy mi odblokujete účet? / Potřebuji odblokovat účet.

Odpověď: Exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu je nejběžnějším způsobem provádění exekuce, je nutné zajistit na účtu finanční prostředky dlužníka v této výši. Účet povinného je možné odblokovat po uhrazení celé dlužné částky, proto je pohledávku nutné uhradit co nejdříve. Ze zákona (§ 304bo.s.ř.) má povinný nárok na výplatu dvojnásobku životního minima ze svého účtu, a to na základě žádosti v bance, jednorázově a pokud má finanční prostředky na účtu v této výši. S finančními prostředky, které převyšují výši pohledávky, může povinný na účtu volně disponovat.

18) Vše mám na účtu, odblokujte mi vše ostatní.

Odpověď: Jestliže má povinný na účtu finanční prostředky ve výši celé dlužné pohledávky, nechť si opatří potvrzení z banky o této skutečnosti a předloží jej soudnímu exekutorovi, do té doby musí soudní exekutor zajišťovat i jiný majetek povinného. Pozor: předložení pouhého výpisu z účtu nestačí!!! Soudnímu exekutorovi není známá výše finančních prostředků na účtu dlužníka, banka mu je přeposílá až po vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. Do té doby banka zablokované peníze deponuje na svém vnitřním technickém účtu. Jestliže dlužník doloží, že má finance ve výši pohledávky na účtu, není problém odblokovat jiný majetek.

19) Jak je možné, že má zablokovaný účet/mzdu  i manželka?

Odpověď: Od 1.1.2013 vyšla novela exekučního řádu, podle které je možné blokovat účet i mzdu manželky / manžela povinného. Jejich účty budou odblokovány až po uhrazení celé dlužné částky.

20) Zajímají mě náklady exekutora, chci jejich vyčíslení.

Odpověď: Vyčíslení nákladů exekuce obdržíte v příkazu k úhradě nákladů exekuce, jedná se o rozhodnutí soudního exekutora o nákladech exekuce, proti kterému máte možnost podat ve lhůtě osmi dnů od jeho doručení námitky.

21) Celou dlužnou částku z výzvy jsem vložil na svůj účet, peníze si z něj stáhněte.

Odpověď: Ve výzvě k dobrovolné úhradě má dlužník uvedeno č.ú. a v.s. soudního exekutora, na který je třeba zaslat částku vyčíslenou ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti. Ve výzvě je celá dlužná částka vyčíslena s poloviční odměnou soudního exekutora, uhradí-li dlužnou částku do 30 dnů ode dne doručení výzvy. Soudnímu exekutorovi není známá výše finančních prostředků na účtu dlužníka, banka mu je přeposílá až po vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. Do té doby banka zablokované peníze deponuje na svém vnitřním technickém účtu. Tento průběh trvá více než 2 měsíce, přičemž v té době budeme vymáhat odměnu soudního exekutora již v plné výši. Do té doby je soudní exekutor povinen exekuci provádět. Pokud povinný finance na úhradu pohledávky vloží na účet soudního exekutora, exekuce bude ihned ukončena a účet s vloženými prostředky bude odblokován.

22) Chci přijít nahlížet do spisu. / Chci od Vás dostat všechny listiny, co jste mi kdy posílali.

Odpověď: Již jednou doručované listiny neposíláme znovu. Povinný má právo nahlížet do exekučního spisu a pořizovat si z něj výpisy a opisy. Povinný si u nás může za poplatek nechat udělat kopie listin ze spisu. Nahlížení do spisu je třeba objednat předem telefonicky na tel. č.+420 530 513 513.

23) Proběhla u mě mobiliární exekuce, sepsali jste věci, které povinný nevlastní.

Odpověď: Vykonavatele soudního exekutora nejsou ze zákona oprávněni na místě posuzovat vlastnické právo k sepsaným věcem. Domnívají se, že se jedná o věci ve vlastnictví povinného. Skutečný vlastník věci má právo podat si návrh na vyškrtnutí movité věci ze soupisu majetku povinného a své vlastnické právo doložit. V případě, že vlastnické právo prokážete, soudní exekutor věc ze soupisu vyškrtne.

24) Může za povinného vše uhradit jiná osoba?

Odpověď: Je to možné, bude mu sdělena pouze výše dlužné částky, č.ú. a v.s.. Bude-li chtít převzít ukončovací dokumenty a vědět další informace ze spisu, je nutné z důvodu zásady mlčenlivosti předložit plnou moc od povinného.

25) Soud mi prominul část dluhu, s manželkou jsem se rozvedl, jsem nemajetný, byl mi ustanoveno patrovník, jsem dlouhodobě práce neschopný…

Odpověď: V těchto případech musí povinný zaslat veškeré podklady k jeho spisové značce poštou, telefonicky si tyto skutečnosti nemůžeme ověřit.

26) Když mi zablokujete učet, mzdu a nemovitosti, nemám z čeho žít.

Odpověď: Soudní exekutor je ze zákona povinen zajišťovat majetek povinného ve prospěch pohledávky oprávněného. Při zajišťování majetku postupuje účelně a přiměřeně, výše finančních prostředků na účtu v bance není soudnímu exekutorovi známa, dokud mu je banka po právní moci exekučního příkazu nezašle.  Je třeba exekuci aktivně řešit, snažit si najít zaměstnání, případně druhé zaměstnání, obrátit se na rodinu a pohledávku postupně splácet, v opačném případě bude dlužná částka narůstat o další náklady exekuce a bude čím dál obtížnější exekuci uhradit.