Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ – využití práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

IDENTIFIKACE SUBJEKTU ÚDAJŮ (žadatel)

Jméno a příjmení:  _________________________

Datum narození:  _________________________

Adresa:  _________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _________________________

 

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

Jaké právo chci využít (vyznačte variantu, jíž se Vaše žádost týká, ostatní přeškrtněte)


1. Právo na přístup

- Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte; nebo

- Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

- Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: _________________________; nebo

na následující adresu: _________________________.

 

2. Právo na opravu

Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: _________________________

 

Aktuální hodnota osobních údajů je: _________________________

 

3. Právo na výmaz

Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje: _________________________

 

a vymazali je z vašich systémů.

 

4. Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si, abyste omezili následující zpracování _________________________

(popis zpracování, které si přejete omezit)

mých osobních údajů _________________________

(kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

5. Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, _________________________

v následujícím formátu _________________________.

 

Osobní údaje přeneste na následující emailovou adresu: _________________________

NEBO

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: _________________________

Adresa správce: _________________________

Email správce: _________________________

Telefon správce: _________________________

6. Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: _________________________

 

!Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a bude uznána oprávněnost Vaší žádosti, o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů budou informováni všichni příjemci, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)!

DŮVOD ŽÁDOSTI

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

 

 

Datum: _________________________

 

Podpis subjektu údajů (žadatele): _________________________*

* V případě, že žádost není podávána osobně, je nutné za účelem ověření totožnosti žadatele, aby podpis žadatele na žádosti byl úředně ověřen.