Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI PRO DRAŽITELE / VYDRAŽITELE k elektronickému dražebnímu jednání

OBLÍDKY! - PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI O OBHLÍDKU NEMOVITOSTÍ SE MUSÍ PŘEDEM K ÚČASTI NA OBHLÍDCE REGISTROVAT POMOCÍ FORMULÁŘE UMÍSTĚNÉHO NA STRÁNKÁCH ÚŘADU. BEZ TÉTO REGISTRACE NEMUSÍ BÝT OBHLÍDKA REALIZOVÁNA!

1. Do kdy je třeba složit dražební jistotu (bod V. Dražební vyhlášky)?

Jistotu je nutno složit nejpozději 1 den před zahájením dražebního jednání. Je to nutné kvůli potvrzení pro dražitele, že může dražit. Složením se rozumí připsání částky na účet exekutora, tedy je nutno zaslat jistotu s dostatečným časovým předstihem.

2. Kdo bude přítomen na obhlídce?

Na obhlídce bude vždy přítomen vykonavatel soudního exekutora či jiný oprávněný zaměstnanec exekutora, který nemovitost v případě zájmu zpřístupní.

3. Jak zjistím, že se dražba či obhlídka koná?

Zjistit, zda a kdy se dražba koná, si vždy můžete na našich webových stránkách www.eubrno.cz, v sekci Dražby / Dražby nemovitostí, případně telefonicky na čísle 530513513.

4. Může si povinný odmontovat součásti nemovitosti (např. kuchyňskou linku, vestavěný sporák nebo vestavěnou lednici)?

Pokud je taková věc pevně spojena s nemovitostí a svojí povahou je určena k užívání nemovitosti (např. sporák, kuchyňská linka) a pokud se nacházela v nemovitosti v době jejího zajištění a ocenění, pak se nemovitost draží i s touto součástí a povinný není oprávněn si ji z nemovitosti odnímat. Dále platí níže uvedené.

5. Může povinný předmět dražby do dražby zničit?

Do zahájení dražby a přechodu vlastnického práva je stále majitelem povinný, je tedy oprávněn nakládat s nemovitostí. Pokud by však učinil úkon, který by nemovitost znehodnotil, může se jednat o maření výkonu úředního rozhodnutí.

6. Kdy je vydáno usnesení o příklepu?

V případě, že dražitel učiní nejvyšší podání, běží lhůta 24 hodin k podání námitek. Po této lhůtě je již možno vydat konečné usnesení o příklepu. Toto rozhodnutí je zasláno účastníkům (včetně dražitele) a rovněž zveřejněno na www.exdrazby.cz

7. Kdy nabývá usnesení o příklepu právní moci?

Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, počítaje od doručení všem účastníkům. Usnesení o příklepu zpravidla nabude právní moci cca 20-30 dnů od dražby. Soudní exekutor samozřejmě nemůže vyloučit, že se některý z účastníků proti usnesení odvolá a tím se datum nabytí právní moci oddálí.

8. Kdy si vydražitel může nemovitost převzít?

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu (tedy fakticky druhý den po dražbě). O tom je povinen soudního exekutora písemně vyrozumět.

9. Kdy se vydražitel stane vlastníkem nemovitosti?

Vlastníkem (majitelem) nemovitosti se vydražitel stává ke dni vydání usnesení o příklepu (pokud doplatí nejvyšší podání). Je tedy na něm, zda a jak si nemovitost převezme. Doporučujeme se dotázat přímo exekutora, zda disponuje např. klíči od nemovitosti.

10. Jaká je lhůta pro zaplacení nejvyššího podání?

Lhůta pro doplacení nejvyššího podání je uvedena v usnesení o příklepu. Soudní exekutor ji zpravidla určuje v délce 15 dní ode dne právní moci usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu nabude právní moci uplynutím 15 denní lhůty pro odvolání, počítaje od doručení všem účastníkům. Jakmile usnesení o příklepu nabude právní moci (zpravidla cca 20-30 dnů od dražby), je vydražiteli zaslána výzva k doplacení nejvyššího podání.

11. Započítává se jistota na nejvyšší podání?

Ano, doplatek na nejvyšší podání je třeba snížit o složenou jistotu.

12. Kdy se vrátí jistota v případě, že jsem se nestal vydražitelem?

Poté, co některý z dražitelů učiní nejvyšší podání, běží lhůta 24 hodin k podání námitek. Po této lhůtě je již možné vydat konečné usnesení o příklepu. Příkaz k zaslání jistot zpět neúspěšným dražitelům může být tedy zadán až po uplynutí uvedené lhůty, protože v případě, kdy by byla vznesena námitka a byla shledána důvodnou, mohou přihlášení dražitelé činit další podání. Neúspěšným dražitelům jistoty zasíláme zpět zpravidla do dvou pracovních dnů po vydání usnesení o příklepu. Těm dražitelům, kteří podali proti příklepu námitky, se zasílá zpět zpravidla do dvou pracovních dnů od právní moci usnesení o příklepu. O vrácení jistoty není třeba žádat.

13. Budu po vydražení jediným vlastníkem nemovitosti?

Draží se pouze nemovitosti a majetek, který je uveden v dražební vyhlášce. Pokud je povinný jediným vlastníkem nemovitosti, stáváte se výlučným vlastníkem. Pokud má povinný na nemovitosti "jen" spoluvlastnický podíl (např. spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½), stanete se spoluvlastníkem s někým jiným (zbývajícím spoluvlastníkem/spoluvlastníky).

14. Jak dlouho trvá, než zanikne omezení vlastnického práva (zástavní právo)?

Zástavní právo zásadně zaniká, jakmile nabude právní moci usnesení o rozvrhu vydražené podstaty (zpravidla cca za 3 měsíce po dražbě). O zániku zástavních práv vyrozumívá katastr nemovitostí soudní exekutor. Jak rychle zástavní právo poté "zmizí" z listu vlastnictví, záleží na rychlosti konkrétního katastrálního pracoviště, které výmaz provádí.

15. Kdo podává daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí? Kdo platí daň z převodu nemovitostí?

Daňové přiznání podává a daň z převodu nemovitostí platí vydražitel.

 

Upozornění

Povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel povinného, pokud jsou postiženy movité věci patřící do společného jmění manželů mezi ním a povinným, které nebylo vypořádáno) a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit.