Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pro oprávněné › Představení úřadu

Představení úřadu

Naše služby

  • Exekuce
  • Exekutorské zápisy
  • Exekutorská úschova
  • Dobrovolná dražba
  • Právní pomoc

Exekuce

V případě, že dlužník odmítne dobrovolně plnit svou povinnost uloženou exekučním titulem, přistupuje oprávněný k návrhu výkonu exekuce prostřednictvím vybraného soudního exekutora. Nucený výkon exekučního titulu je hlavní náplní práce soudního exekutora.

Exekuce samotná může být provedena několika způsoby: srážkou dlužné částky z účtu povinného, srážkou ze mzdy, přikázáním jiné pohledávky povinného, soupisem a následným prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí povinného, prodejem podniku, odebráním věci, vyklizením prostor, provedením prací na účet povinného.

Exekučním titulem je vykonatelné rozhodnutí soudu, exekutorský nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodčí nález i jiná vykonatelná rozhodnutí.

Na základě zjištěných majetkových poměrů dlužníka rozhodne exekutor o způsobu provedení exekuce.

 

Sepisujeme exekutorské zápisy, které následně slouží jako důkazní prostředky v příslušných řízeních

 

Slovy zákona: Exekutor na žádost sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.“

 

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Na žádost věřitele, který se hodlá dovolat neúčinnosti právního jednání (nejčastěji smlouvy, kterou jeho dlužník zcizuje část svého majetku), protokolárně zašleme oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, případně tuto výhradu i sepíšeme.“

 

Exekutorská úschova

Do exekutorské úschovy lze uložit peníze, listiny či jiné movité věci. Na základě žádosti o exekutorský zápis se sepíše protokol, kde se definují podmínky úschovy (například podmínky uvolnění finančních prostředků prodávajícímu po zavkladování vlastnictví podle kupní smlouvy do Katastru nemovitostí, atd.).

Na základě této dohody je i možnost zavázání soudního exekutora, aby z uložených peněz zaplatil za prodávajícího daň z nemovitosti. Kupující tím získá jistotu, že v případě nesplnění této povinnosti ze strany prodávajícího nebude v budoucnu k doplacení této daně zavázán Finančním úřadem.

Exekutor je ze zákona povinně pojištěn – pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Odměna je určena dle tarifu, který stanovuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

 

Dobrovolná dražba

Na základě žádosti osoby oprávněné nakládat s movitou nebo nemovitou věcí může exekutor provést dobrovolnou dražbu. Exekutor postupuje podle ustanovení exekučního řádu a občanského soudního řádu.

 

Právní pomoc

Exekutor je oprávněn oprávněnému i povinnému (fyzické i právnické osobě) poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu a také v souvislosti s exekučním řízením.