Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

postup pro podávání žádostí a stížností a vyřizování žádostí a stížností subjektu údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. K vyřizování žádostí či stížností subjektu údajů je oprávněn soudní exekutor a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

2. Pokud se osobní údaje subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne soudní exekutor informace dle čl. 13 GDPR. V případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne soudní exekutor tyto informace v souladu s čl. 14 odst. 3 GDPR. Povinnost poskytnout uvedené informace lze splnit odkazem na zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na adrese www.eubrno.cz.

3. Požadavky subjektů údajů jsou vyřizovány tak, aby žádosti subjektu údajů bylo vyhověno bez zbytečného odkladu, a aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace a v případě, že žádosti nebylo vyhověno, aby byly sděleny důvody tohoto rozhodnutí.

4. Žádosti či stížnosti subjektu údajů přijímáme pouze v písemné podobě, a to zejména s ohledem na nutnost ověření identity osoby podávající žádost či stížnost.

5. Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů. Žádost subjektu údajů se podává v písemné podobě, přičemž na webových stránkách www.eubrno.cz je umístěn vzor žádosti subjektu údajů.

6. Pokud žádost nebude podána žadatelem osobně, aby bylo možné ověřit identitu žadatele současně s jejím podáním, je nezbytné podání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, případně podání v elektronické formě prostřednictvím datové sítě Internet se zaručeným elektronickým podpisem žadatele, případně z jeho datové schránky.

7. V případě podání žádosti či stížnosti subjektu údajů osobně na podatelně exekutorského úřadu soudního exekutora může podatel žádat o potvrzení přijetí tohoto podání na kopii podání, kterou předloží spolu s originálem žádosti či stížnosti.

8. Žádost či stížnost subjektu údajů bude soudním exekutorem zaevidována v evidenci žádostí a stížností, v níž bude uvedeno evidenční číslo žádosti, jméno a kontaktní údaj (adresu) osoby podávající žádost či stížnost, předmět žádosti či stížnosti (čeho se žádost či stížnost týká) a dále datum přijetí žádosti či stížnosti soudním exekutorem.

9. Všechny požadavky subjektů údajů musejí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

10. V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům poskytne soudní exekutor subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o:

  • účelu jejich zpracování;
  • kategoriích dotčených osobních údajů;
  • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
  • existenci práva požadovat od společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu;

11. Odpověď na žádost či stížnost subjektu údajů podává soudní exekutor ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal, tedy v písemné podobě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu žadatele.

12. V případě, že soudní exekutor nebude moci žádosti subjektu údajů vyhovět s ohledem na plnění jiné zákonné povinnosti, sdělí Společnost tuto skutečnost prostřednictvím jednatele subjektu údajů v písemné podobě, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu žadatele, a to nejpozději do 1 měsíce od obdržení takové žádosti.

13. Po vyřízení žádosti či stížnosti založí soudní exekutor žádost či stížnost spolu s kopií odpovědi na žádost či stížnost v souladu s pravidly pro uchovávání žádostí a stížností subjektů údajů a odpovědí na ně do příslušné evidence (včetně kopie dokladu prokazujícího odeslání odpovědi) a vyznačí v ní datum a způsob vyřízení žádosti či stížnosti.

14. V případě opakované žádosti subjektu údajů, podané dříve než 6 měsíců od vyřízení předchozí žádosti, je subjektu údajů účtováno 500,- Kč za její zpracování.