Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 2068 m2, Velká Střítež
Vyvolávací cena: 206 667 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Ústecký kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 831/14

Pozemek o velikosti 4680 m2, Brná nad Labem

Termín dražby: 28.8.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 561 600

Odhadní cena: 1 123 200

Dražební jistota: 190 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti:

-Pozemek parc. č. 403 o výměře 147 m², ostatní plocha

-Pozemek parc. č. 407 o výměře 74 m2, ostatní plocha

-Pozemek parc. č. 406 o výměře 4330 m2, trvalý travní porost

-Pozemek parc. č. 405 o výměře 129 m2, trvalý travní porost

To je zapsáno na LV 759, kat.území Brná nad Labem, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

 

Oceňované pozemky se nachází cca 6 km jihovýchodně od centra Ústí nad Labem, v části Brná, při ulici Karla Maye, mezi zástavbou rodinných domů a rekreačních objektů. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí evidovány jako trvalý travní porost nebo ostatní plocha - neplodná půda. Tyto pozemky tvoří souvislou plochu přibližně obdélníkového tvaru a dle územního plánu jsou zařazeny do plochy ZP (plochy přírodní). Pozemky leží v ochranném pásmu vedení VVN. V jihozápadním rohu pozemku p.č. 406 je územním plánem vymezena plocha pro umístění čerpací stanice pro kanalizaci. Na pozemcích se nachází nelesní porosty. V územním plánu sídelního útvaru, který byl platný do 31.12.2011, byly tyto pozemky zahrnuty v plochách pro zahrádkářské kolonie a chaty. Dle podkladů doložených vlastníkem pozemků byla od roku 2007 zpracovávána pro tuto plochu projektová dokumentace na výstavbu chat pro územní řízení, která byla průběžně konzultovánas pracovníky odboru územního plánování. Současně byla dokumentace řešena na odboru dopravy a Policii ČR, na oddělení správy majetku, byla vyžádána stanoviska správce sítě vedení VVN a orgánu ochrany životního prostředí. S nabytím účinnosti nového územního plánu a zařazením pozemků do plochy ZP se staly pozemky nezastavitelnými. Vlastník podal návrh na pořízení změny Územního plánu, v níž by měly být předmětné pozemky zařazeny zpět do ploch jako před vydáním nového územního plánu. Tento návrh byl na 12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 14.6.2012 schválen. Na svém 7. zasedání dne 2.12.2015 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem a současně ukončilo pořizování všech změn, u kterých bylo do té doby schváleno pořízení. Zahájení projednání návrhu Zadání nového územního plánu se předpokládá dle informací města v průběhu roku 2017. K datu ocenění jsou tedy oceňované pozemky v ploše ZP (plochy přírodní) a jsou nezastavitelné. S ohledem na výše uvedené se však dá předpokládat, že pozemky budou opětovně zařazeny do ploch pro zahrádkářské kolonie a chaty a stanou sezastavitelnými.