Dražby nemovitostí

Garáž, Svitávka
Vyvolávací cena: 100 000 Kč

Dražby movitých věcí

SOUPRAVA VRTÁKŮ DO KACHLIČEK
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Karlovarský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1111/17

Pozemek o velikosti 876 m2, Vítkov u Sokolova

Termín dražby: 14.8.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 425 000

Odhadní cena: 850 000

Dražební jistota: 150 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti:

- parc.č. 189/31 trvalý travní porost o výměře 876 m2

To je zapsáno na LV 418, kat.území Vítkov u Sokolova, obec Sokolov, okres Sokolov.

 

Oceňovaná nemovitost se nachází v lokalitě Stará Ovčárna na jihozápadním okraji obce. Jedná se o nezastavěný pozemek, přičemž pozemek p.č. 189/31 v k.ú. Vítkov u Sokolova je územním plánu evidován v ploše pro bydlení individuální, zastavitelná plocha. Dle textové části územního plánu se jedná o zástavbu proluk na Ovčárně. Umístění staveb v ploše je limitováno bezpečnostním pásmem VTL plynovodu.Okolí pozemku převažují pozemky ve funkční ploše bydlení individuální, stabilizované plochy, plochy občanského vybavení, stabilizované plochy a plochy smíšené výroby, zastavitelné plochy. Pozemek je fyzicky přístupný po nezpevněné komunikaci v ulici Stará Ovčárna. Dle informací z katastru nemovitostí je však komunikace ve společném jmění manželů, tedy ve vlastnictví fyzických osob. A ve prospěch pozemku, který je předmětem oceněnínení zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy.