Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 3185 m2, Ivanovice na Hané
Vyvolávací cena: 49 900 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Středočeský kraj / Pozemek

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 3075/14

Pozemek o velikosti 9957 m2, Svatý Mikuláš, podíl 1/6

Termín dražby: 12.11.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 18 000

Odhadní cena: 27 000

Dražební jistota: 5 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/6 na nemové věci zapsané na listu vlastnictví č. 184 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, pro obecSvatý Mikuláš, kat. území Svatý Mikuláš, a to:

-Pozemek parc. č. 780/96 o výměře 9957 m², orná půda

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím. Předmětem ocenění je pozemek parcely č. 780/96. Jedná se volný nezastavěný pozemek bez oplocení, který se nachází mezi podobnými nezastavěnými pozemky, přibližně 600 m východním směrem od zámku Kačina. Při místním šetření bylo zjištěno obdělávání pozemku (včetně okolních). Přístup k nemovitosti je po obecní komunikaci přes nezpevněnou parcelu č. 910/1, č 803/3 a po zpevněné komunikaci č. 808/5, p.č. 808/2 (duplicitní zápis vlastnictví), p.č. 906 a státní silnici p.č. 898/32.Jižní část parcely patří do povodňové zóny 1 – se zanedbatelným nebezpečím povodně/záplavy, severní část parcely patří do povodňové zóny 2 s nízkým nebezpečím povodně/záplavy. Pozemek má půdorysně protáhlý tvar obdélníku (přibližně 212 x 47 m). Velmi mírně se svažuje severovýchodním směrem (do 2 %). Pozemek sousedí s podobnými parcelami stejného využití a z místního šetření je patrné společné obdělávání těchtopozemků. V okolí pozemku se nachází zemědělské plochy a severovýchodním směrem se nachází menší zalesnění plocha.