Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 9957 m2, Svatý Mikuláš, podíl 1/6
Vyvolávací cena: 18 000 Kč

Dražby movitých věcí

dražba MV - soubor věcí
Vyvolávací cena: 12 996 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Kraj Vysočina / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 3047/13

Rodinný dům, Střížov u Chotěboře, podíl 1/8

Termín dražby: 22.10.2019

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 14 103

Odhadní cena: 47 010

Dražební jistota: 7 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/8 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 70 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Chotěboř, kat. území Střížov u Chotěboře, a to:

-Pozemek parc. č. 108/18 o výměře 76 m2, trvalý travní porost

-Pozemek parc. č. St. 99 o výměře 122 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba, část obce Střížov, čp.103, rod.dům na parcele č. St. 99.

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Dle sdělení bratra povinného, se stáří původní nemovitosti datuje cca do počátku 20.století. Dům se nachází v oplocené neudržované zahradě,ohraničené z cca ¾ plotem z pletiva, z ¼ pak plotem dřevěným laťovým. Uvnitř zahrady se nacházejí i dvě dřevěné kůlny. Parcela, na níž se zahrada nachází, není v majetku povinného, ale dle náhledu do katastru nemovitostí je majetkem Města Chotěboř. Do zahrady ani do objektu domu nebyl umožněn přístup, nebylo tedy možné provést přesné zaměření nemovitosti ani zjistit stav a vnitřní vybavení domu. Zvenčí se objekt jeví jako neudržovaný, ve špatném stavu, patrné je poškození střešní krytiny, poničená dřevěná okna (ve 2.NP okno vysklené). Dům je postaven na pozemku p.č. st. 99 o výměře 122 m2. Na LV č. 70 se dále nachází pozemek p.č. 108/18, trvalý travní porost, který tvoří část zatravněnéplochy před nemovitostí. K rodinnému domu tak není zřízen přístup po veřejně dostupné komunikaci.