Dražby nemovitostí

Pozemek o velikosti 2068 m2, Velká Střítež
Vyvolávací cena: 206 667 Kč

Dražby movitých věcí

TMELÍCÍ SOUPRAVA
Vyvolávací cena: 363 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Jihomoravský kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1252/14

Rodinný dům, Svitávka

Termín dražby: 2.10.2018

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 700 000

Odhadní cena: 1 050 000

Dražební jistota: 220 000

Foto GALERIE

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Draženy budou následující nemovité věci:

1) nemovitostí povinného: zapsané na listu vlastnictví č. 836 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice,pro obec Svitávka, kat. území Svitávka, a to:

-Pozemek parc. č. St. 224 o výměře 248 m2, zastavěná plocha a nádvoří - Součástí je stavba: Svitávka, č.p. 213, rod.dům

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: přístavek před rodinným domem a oplocení na pozemku p.č. St. 224

 

Oceňovaná nemovitost se nachází v obci Svitávka v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Leží poblíž města Boskovice v nadmořské výšce 314 m nad mořem. Je součástí koridorové železniční tratě Brno - Česká Třebová. Katastr obce má rozlohu 826 ha. Součástí městyse Svitávka je osada Sasina. V současné době má cca 1804 obyvatel, včetne osady Sasina a 545 čísel popisných.

Jedná se o zděný rodinný dům, který se nachází na západním okraji obce Svitávka. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní komunikaci. Objekt je zděný, se sedlovou střechou. Stáří odhadujeme na cca 80 let. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Tudíž místní šetření proběhlo z venku. Stavebně technický stav rodinného domu hodnotíme jako zanedbaný a špatný, vhodný k rekonstrukci.