Dražby nemovitostí

Rodinný dům, Kladná-Žilín
Vyvolávací cena: 240 000 Kč

Dražby movitých věcí

DVD SENCOR
Vyvolávací cena: 100 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Horní 729/32, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Pardubický kraj / Rodinný dům

Dražby nemovitostí

Sp. zn.: 159 EX 1103/12

Rodinný dům, Vítanov

Termín dražby: 11.7.2017

Čas dražby: 13:00

Vyvolávací cena: 174 200

Odhadní cena: 348 400

Dražební jistota: 50 000

Foto GALERIE

Obhlídku není možné objednat

Upozornění pro zájemce o obhlídku

Dokumenty


Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Jedná se o nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 164 u Katastrální úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, pro obec Vítanov, kat. území Vítanov, a to:

- Pozemek, parcela 27 o výměře 1083 m², zahrada;

- Pozemek, parcela St. 78 o výměře 165 m2, zastavěná plocha a nádvoří;

- Stavba, část obce Vítanov, čp. 44, rod. dům na parcele č. St. 78.

 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je částečně podsklepen. Dům je postaven klasickou zděnou technologií. Suterénní zdivo je provedeno jako kamenné, zdivo 1. NP a 2. NP je provedeno z plných pálených cihel a ze škvárobetonových tvárnic.

V roce 1959 byla vystavena východní část stavby, začátkem 80-tých let pak byla dostavena západní přístavba. V současnosti jsou stavby kompletně propojeny. V 1. NP se nacházejí 4 pokoje plus kuchyně, ve 2. NP jsou další čtyři pokoje.

Střecha je valbová z azbestocementových šablon, klempířské prvky na budově stejně jako bleskosvod nejsou. Okna jsou původní dřevěnná kastlová. Dům je připojen k obecní kanalizaci. Na pozemek je doveden plyn. Objekt byl vytápěn wafkami. Na pozemku je provedena kopaná studna.

Rodinný dům nebyl v posledních 10-ti letech obýván a je ve špatném stavebně technickém stavu. Zdivo v 1. NP je podmáčené, omítky stěn jsou degradovány vlhkostí a na povrchu je patrný výskyt plísní. Střešní plášť vykazuje špatný stav, v důsledku kterého dochází dlouhodobě k zatékání do objektu. Zatékání je následně příčinou poškození dřevěných prvků krovu a stropních trámů. U části stropů v objektu došlo k havárii stropního podhledu tvořícího omítkou na rákos a podbitím z prken. Dřevěné podlahy v jednotlivých místnostech jsou buď vylámané nebo zničené vlhkostí a plísněmi.

Obhlídku není možné objednat.