Dražby nemovitostí

Chata, Hlásná Třebaň, podíl 1/3
Vyvolávací cena: 444 667 Kč
Dražby nemovitosti Dražby movitých věcí Dražby na e-mail Splátkový kalendář Vzdálený přístup Slovník

Kontakt

Mgr. Jan Krejsta

soudní exekutor
Pražákova 1024/66a, 639 00 Brno
IČ: 66253209

Tel.: +420 530 513 513
E-mail:

Exekuční příkaz

Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se myslí příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.